Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsat işleri
Yapı Ruhsat işleri aşağıdaki koşullara göre yapılır:
1- Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde; yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vakilerince, tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgelerin eklendiği dilekçe ile başvurulur. Ayrıca, dilekçe parselinin durumunu belirleyen jeolojik rapor eklenir.
Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler: özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ancak kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsisi belgesi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlar tarafından verilen belge ve kesinleşmiş kamulaştırma karalardır.

2- Belediyece, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin imar planı ve bu yönetmelik hükümlerine göre yapılanma şartlarını gösterir. İmar durumu(çap),aplikasyon krokisi, yol kotu tutanağı ve kanal tutanağı düzenlenir.

3- Yapı sahibi veya kanuni vekillerce (2)numaralı bentteki belgelere göre aşağıdaki projeler hazırlatılır.

a) Mimari proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı(1:200,1:500ölçekte),bodrum katlar dahil tüm kat planları ,çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve yeteri sayıda görünüm (1:200,1:100,1:50 ölçekte), gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları (1:20,1:10,1:5,1:2,1:1 ölçekte)bulunan avan tatbikat projeleri makine mühendisi ile birlikte hazırlanan ısı yalıtım projesi ve /veya raporu,harita mühendisi tarafından hazırlanan aplikasyon belgesi (1:200,1:100,1:50 ölçekte) ve nüfusu 10.000’in üzerinde olan belediyelerde ne nüfusu 10.000 in altında olmakla beraber yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden oluşur.

b) Statik proje: Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik, diğer özel malzeme ve teknikle düzenlenen, bodrum kat dâhil tüm kat palanları, çatı palanları, bunları kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Ayrıca, ilgili idare jeoloji ve/ veya jeofizik mühendisi veya jeolog tarafından hazırlana jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu ister.

c) Tesisat projesi: Mimari projeye uygun olarak, makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhı tesisat, kalorifer, ısıtma-havalandırma, arıtma, atıksu, artıksu, kanalizasyon, bo-medikal projeleri ile elektrik mühendisiyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

d) Elektrik projesi:Mimari projeye uygun olarak ,elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan ,ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen ,aydınlatma ,doğru akım ,paratoner,telekomünikasyon,alarm,güvenlik sistemleri,,jeneratör,sinyalizasyon projeleri ile makine mühendisiyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.
Bu projeler ile rapor ve belgeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartları ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada, parsel numaraları, alanı, özel durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının; cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhid, proje müellifleri, fenni mesulleri ve sürveyanları hakkında gerekli bilgi tablosunun yer alması zorunludur.

4- Proje müelliflerince hazırlanıp imzalanan tatbikat projeleri(5)takım halinde düzenlenerek, usulüne uygun dosyalanıp, Belediyenin ilgili birimlerine teslim edilir. İdarece, ruhsata esas belgeler plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenir. Eksik ve / veya yanlış bulunmuyor ise başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik ve/veya yanlış bulunuyorsa ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinden yazı ile bildirilerek iade edilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı verilmeden önce yapıyla ilgili fenni mesuliyetin üstlenilmiş olması şarttır.

5- Proje müellifini mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar odaları birliği Kanunu uyarınca, İlgili meslek odasına kayıtlı olmaları. Kanunda öngörülen yükümlüklerini yerine getirmeleri ve her proje için büro tescil belgesi almaları gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler ilgili idarelerce onaylanmaz. İdare, proje incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunlarına uygunluğu da denetler.

Ancak, İmar kanunun 38.maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancılar dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.
Kamuda görevli olup, kamu kurumlarına ait projeleri yapan,3453 sayılı mühendislik ve Mimarlık hakkında kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendislik, meslek odasına kayıt ve büro tescil belgesi hakkındaki yükümlülüklere tabi değildir.